Manufacture of lime

Stone flour

Stone flour with a high content of CaCO3

Stone flour

Stone flour