Proizvodnja apna

Poslovna politika družbe

IAK d.o.o., Kresnice

Industrija apna Kresnice d.o.o. je družba, ki se ukvarja s proizvodnjo apna, kamene moke, več vrst peskov ter v zadnjem obdobju tudi s proizvodnjo kalcijevega precipitata.  Začetki družbe segajo v leto 1929. Družba upravlja z lastnim kamnolomom Ušenišče in sodobnim proizvodnim obratom v Kresnicah.

Smo razvojno usmerjeno podjetje. V proizvodni program uvajamo nove proizvode, ki bodo dosegali višjo dodano vrednost ter dosegali tudi boljše okoljske in energetske parametre.

Poslovna politika temelji na izpolnjevanju zahtev naših kupcev po kvalitetnih izdelkih in na izpolnjevanju zahtev in pričakovanj državnih organov in krajanov po čim manjši negativnih vplivih na okolje.

Poslovno politiko vodimo na podlagi:

  • Stalnega razvoja in izboljševanja in izboljševanja proizvodov in tehnoloških postopkov. Stalni razvoj dosegamo s postavljanjem merljivih ciljev na vseh ključnih področjih delovanja,
  • Spremljanja in izpolnjevanja zakonodajnih zahtev in standardov, vezanih na našo dejavnost in izdelke,
  • Spodbujanje zaposlenih za aktivno sodelovanje na vseh področjih dela. Skrbimo za usposabljanje zaposlenih za kakovostno delo, za okoljsko odgovorno ravnanje ter za varno in zdravo delo,
  • Na področju okolja je naša usmeritev stalno zmanjševanje onesnaževanja okolja s poudarkom na preventivnem delovanju. Ključna področja s tem v zvezi so: racionalna raba energije, zmanjševanje emisij v ozračje, zmanjševanje emisij hrupa v okolico in na delovnih mestih,
  • Konstruktivno sodelovanje s krajani in drugimi zainteresiranimi javnostmi.

Izpolnjevanje teh smernic je zaveza vseh zaposlenih, ki s svojim delovanjem prispevamo k uresničevanju poslovne politike. Vodilni bomo s svojim zgledom in ravnanjem prispevali k dvigu poslovne, okoljske in varnostne kulture vseh zaposlenih.

Kresnice, marec 2011
direktor, Franc Lipolt